DOMENII DE APLICARE

Conform art. 2 din Legea 192/2006, pot face obiectul medierii, orice drepturi asupra cărora părţile pot dispune prin convenţie sau în orice mod permis de lege.

În consecinţă, medierea se aplică în toate cazurile în care părţile pot negocia rezolvarea următoarelor conflicte sau dispute:

Conflicte de familie: constă în medierea disputelor dintre soţi sau a celor din contracte prenupţiale.

Medierea neînţelegerile dintre soţi privitoare la:

–          Desfacerea căsătoriei prin divort, (divort prin mediere)

–          Partajul bunurilor commune,

–          Exerciţiul drepturilor părinteşti (incredintare minori),

–          Stabilirea domiciliului copiilor, stabilirea programului de vizite

–          Contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, modificare pensie

–          Orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, (împiedicarea relaţiei personale cu minorul, reţinerea minorului, abandonul de familie, etc)

Divortul prin mediere, are avantaje fata de procesul clasic in instanţă.

-Durata redusa, un divort prin mediere se poate încheia în câteva zile.
– Reduce stresul prin care trec parintii si copii, in cazul unui proces.
– Are loc o diminuare a stării conflictuale dintre părţi şi se pune accent pe interesele copiilor (mai ales daca sunt minori).
– Se stabilesc reguli de comunicare intre parinti, precum si un plan parental detaliat, care va trebui sa fie respectat de ambii parinti.

Acordurile de mediere incheiate de parti, in cauzele ce au ca obiect exercitiul drepturilor parintesti, contributia parintilor la intretinerea copiilor si stabilirea domiciliului copiilor, imbraca forma unei hotarari de expedient dată de instanţa competentă.

Medierea disputelor rezultate din contracte prenupțiale.

Conflicte parteneriale: în cazul cuplurilor neoficializate (păstrarea relației, condițiile care pot conduce la încetarea acesteia, împărțiri bunuri, condiții creștere și educare copii, alte conflicte cu privire la drepturi de care pot hotărî, conform legii.

Medierea in litigii de concubinaj

Medierea in litigii de logodnă

Conflicte civile: revendicarea proprietăţii, succesiuni, acțiuni privind apărarea drepturilor de propietate și a posesiei, raporturi locative, pretenții, grăniţuire, partaje, evacuare, obligaţii de a face, accidente rutiere, etc.

Medierea în succesiuni

-partajarea bunurilor succesorale,

– partajul voluntar,

– partajul de ascendant,

– renuntarea la mostenire),

– Medierea în litigii de proprietate

            – revendicarea proprietăţii

– vecinatate, grăniţuire, servituţi

– transferul dreptului de proprietate

– raporturi locative, închirieri, evacuări, alte litigii locative

– asociaţii de proprietar, conflicte între asociaţii şi furnizorii de utilităţi

– proprietatea intelectuală (drepturi de marca, dreptul de autor, secretul    comercial, concurenţa neloială

– Alte litigii civile

– obligaţia de a face

– executarea contractelor (vanzare-cumparare cu plata in rate, închiriere, leasing, de împrumut, de folosinţă),

– executari silite şi propriri

– stabilirea situatiei daunelor materiale si morale,

– in domeniul asigurărilor si accidentelor rutiere

– actiunea civilă în procesul penal

– răspunderea profesională

Conflicte penale – Medierea are loc în cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată, organelor de urmărire şi cercetare penală, la plângeri prealabile pentru cazurile în care legea permite retragerea plângerii sau împăcarea părţilor:

Se poate aplica medierea la următoarele infracţiuni prevăzute de Codul Penal:

– Lovire sau alte violente (art. 180)

– Vatamarea corporala (art. 181)

– Vatamarea corporala din culpa (art. 184 alin. 1-4)

– Violarea de domiciliu (art 192 alin. 1)

– Ameninţarea (art.193 )

– Violarea secretului corespondentei (art. 195)

– Divulgarea secretului profesional (art. 196)

– Violul în forma simpla (art. 197 alin.1 )

– Seducţia (art. 199)

– Furtul pedepsit la plangerea prealabila (art. 210 alin. 1)

– Abuzul de incredere(art. 213 alin. 1)

– Gestiunea frauduloasa (art. 214 alin. 1)

– Distrugerea (art. 217 alin. 1)

– Tulburarea de posesie (art. 220)

– Abuzul în serviciu împotriva persoanei (art. 246 )

– Abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi (art.247 )

– Purtarea abuzivă a unui funcţionar (art.250 )

– Abandonul de familie (art. 305)

– Nerespectarea masurilor privind incredintarea minorului (art. 307)

– Tulburarea folosinţei locuinţei (art. 320)

Alte infractiuni prevăzute in legi speciale

Vatamare corporala din cauza cainilor, din neglijenta stapanilor ( OUG 55/2002)

– Concurenta neloiala prin folosirea abuziva a unor elemente de proprietate intelectuala/industriala

Conflicte de muncă: litigii în muncă, drepturi băneşti, desfacerea contractului de muncă, decizii de imputaţie, conflicte interdepartamentale, protecţia maternităţii, discriminarea şi încălcarea demnităţii angajatului, agresiuni şi hărţuiri de orice fel asupra angajatului.

Medierea are loc în următoarele cazuri:

– Litigii în legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,

– Desfacerea contractului de munca,

– Drepturi banesti,

– Decizii de imputatie,

– Conflicte intre angajati sau departamente,

– Protectia mamelor pe perioada maternitatii,

– Discriminarea si incalcarea demnitatii angajatilor,

– Agresiuni si hartuiri de orice fel asupra angajatilor,

– Litigii in legatura cu plata unor despagubiri stabilite prin contractul de munca,

Conflicte comerciale: conflicte între companii, între furnizori şi clienţi, protecţia consumatorului, drepturi băneşti, litigii între asociaţi/administratori, conflicte proprietate intelectuală, drepturi şi obligaţii contractuale, încheierea, derularea, interpretarea şi rezilierea contractelor, alte dispute comerciale, comerţ electronic, conflicte financiar bancare.

Litigii rezultate din executarea contractelor comerciale:

 • Derularea,executarea si rezilierea contractelor,
 • Interpretarea clauzelor contractuale,
 • Orice conflict aparut pe perioada derularii contractelui comercial,
 • Pretentii comerciale izvorate din neexecutarea, executarea cu intarziere, sau executarea defectuasa a contractelor,
 • Somaţii de plată
 • Creanţe
 • Debite, executări silite
 • Litigii intre societăţi comerciale partenere

Litigii in interiorul unei societăţi comerciale

 • intre societăţi comerciale şi personae
 • între asociaţi
 • între asociaţi si administratori
 • modificări de statut
 • modificări de organizare

Litigii în asigurări

 • despăgubiri în asigurări
 • accidente rutiere

Litigii in domeniul protecţiei consumatorului, în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor.

Litigii generate de proprietatea intelectuală (drepturi de marca, dreptul de autor, secretul    comercial, concurenţa neloială
Conflicte financiar-bancare, apar în derularea contractelor de creditare sau finanţare încheiate de companii sau persoane fizice- clienţi cu unităţi bancare sau creditoare.

Litigii sau conflicte reclamate de catre clienti:

– Dobânzi calculate greşit,

– Cresterea nejustificată a dobanzilor si comisioanelor pe perioada contractului,

– Introducerea de noi comisioane nestipulate in contract,

– Necomunicarea majorării ratei dobanzii si a comisioanelor,

– Modificarea clauzelor contractuale fara acordul partilor si fara a fi semnate   actele aditionale de ambele parti,

– Inregistrarea nejustificata ca rau platnic la Biroul de Credit, Centrala Riscului Bancar sau Blacklist

– Clauzele abuzive din contractele existente,

– Renegocierea contractelor de credit,

– Alte tipuri de dispute

 • prelucrarea cu întârziere a ordinelor de plata, aducând prejudicii clienţilor,
 • erori în procesarea tranzacţiilor cu cardul sau prin online banking
 • operaţiuni neautorizate pe conturi;
 • fraude bancare,
 • orice alte conflicte ce pot fi mediate.

Litigii sau conflicte reclamate de catre banca:

 • Neplata la timp de catre clienti a ratelor la credite,

–    Achitarea cu intarziere in mod repetat a ratelor si a dobanzilor,

 • Refuzul clientilor de a achita dobanzile si majorarile calculate legal,
 • Litigii intervenite între bănci şi colaboratorii externi, (firme de leasing, evaluatori, traducători, consilieri juridici, avocaţi şi alţi specialişti)

–    Renegocierea contractelor de credit,

 • Alte tipuri de conflicte financiar bancare,
  • amenințarea, insultarea sau lovirea angajaților băncilor creditoare;
  • denigrarea băncii în mass – media, de către clienți;
  • reclamații nejustificate la ANPC și BNR în detrimentul băncilor;

Conflicte comunitare  , se pot media conflicte care apar în comunitate.

–  în legatură cu banii
–  agresiuni asupra mediului (zgomot, praf, animale, etc.)
–  locurile de parcare
–  litigii între asociaţiile de proprietar-chiriaşi şi membrii acestora
Conflicte în domeniul medical: între asistente și medici, între conducerea instituțiilor și personalul medical, sau între pacienți și personalul medical, inclusiv cazurile de malpraxis. – malpraxisul medical

Alte conflicte fara caracter juridic

 • conflicte personale de comunicare (între rude, părinţi-copii majori, divergenţe Între vecini),
 • conflicte idelogice (natura interculturala, etnica, confesională)
 • conflicte organizationale

Conflicte educaţionale

– între elevi – cadre didactice (comportament, absenteeism, etc.);

– între elevi (loviri, insulte, calomnii, furturi, distrugeri);

– între profesori şi părinţi.

Nu pot face obiectul medierii, conform art. 2 din Legea 192/2006:

 • drepturi strict personale, ca cele privind statutul persoanei;
 • orice drepturi asupra cărora părţile nu pot dispune, potrivit legii, prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.